A Két Szent Mecset őrzőjének, Szalmán bin Abdul-Azíz Ál Szaúd, Szaúd-Arábia királyának a meghívásából történelmi csúcstalálkozóra került sor 55 arab és iszlám állam vezetői és képviselői, és az Egyesült Államok között Rijádban. A vezetők köszönetüket kifejezvén, nagyra értékelték Szalmán bin Abdul-Azíz Ál Szaúd Szaúd-Arábia királyának kezdeményezését, aki összehívta e történelmi csúcsot, továbbá a vezetők köszönetüket és nagyrabecsülésüket fejezték ki Őexcellenciájának, az amerikai elnöknek a Szaúd-Arábiai Királyságban tett történelmi látogatásáért, és részvételéért ezen a csúcsértekezleten, valamint arra irányuló erőfeszítéseit, hogy hozzájáruljon mindahhoz, ami a régió javát és népeinek érdekeit szolgálja.

A vezetők kifejezték elégedettségüket a nyílt légkörrel és eredményes párbeszéddel kapcsolatban, ami uralta a csúcstalálkozót, és az iránt az egyetértés iránt, amelyet elértek számos jelenlegi nemzetközi és regionális kérdéssel kapcsolatos nézőpontok, elképzelések, és előrelépések terén, hangsúlyozva, hogy ez a csúcs történelmi fordulópont jelent az arab és muszlim világ Egyesült Államokkal való kapcsolatának mentén, amely szélesebb távlatokat nyit majd a köztük lévő kapcsolatok jövőjét tekintve.

I. A szoros partnerségről, mely az arab és iszlám országok és az Egyesült Államok vezetői között van, a szélsőséggel és a terrorizmussal szembeni fellépés mentén

A csúcstalálkozón bejelentették az arab és iszlám országok és az Egyesült Államok közötti szoros partnerség felépítését a szélsőséggel és a terrorizmussal szembeni fellépés érdekében, valamint a béke, a stabilitás és a fejlődés megvalósítása céljából, regionális és nemzetközi szinten. A vezetők megállapodtak az együttműködés megerősítésének módjairól, és azokról az intézkedésekről, amelyek tenni lehet a kapcsolatok megerősítéséért, és a közös cselekvésért, és ígéretet tettek az arab és iszlám országok, valamint az Egyesült Államok közötti szoros koordinációra, a közös érdekű ügyek tekintetében, a partnerség és a fejlesztési területeken való tapasztalatcsere megerősítése érdekében. Emellett az Egyesült Államok üdvözölte az arab és az iszlám országok azon szándékát, hogy fokozzák az együttműködést a különböző kérdéseket illető elképzelések és álláspontok terén, különösen a szélsőség és a terrorizmus elleni küzdelem terén való közös erőfeszítések fokozását illetően.

1. A vezetők megerősítették országaik elkötelezettségét a terrorizmus minden formája elleni harc mellett, valamint a szellemi gyökereik elleni fellépés és a finanszírozási források elapasztása mellett, és minden olyan szükséges intézkedés megtétele mellett, a terrorcselekmények megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedések mellett, országaik szoros együttműködése által.

2. A vezetők nagyra értékelték azt az úttörő lépést jelentő szándéknyilatkozatot "A Közel-Kelet stratégiai szövetsége Rijád városban" megalapításáról, amelyben számos ország fog részt venni, a béke és biztonság regionális és globális megvalósításához való hozzájárulás céljából, amelynek megalapítása és a részt vevő országok csatlakozásának bejelentése 2018 során fog befejeződni.

3. A vezetők üdvözölték a „Szélsőséges Gondolkodás Elleni Küzdelem Nemzetközi Központja" megalapítását, rijádi székhellyel, és elismerően nyilatkoztak a központ stratégiai céljait illetően, melyek a szélsőség elleni intellektuális, médiabeli, és digitális küzdelemben, valamint a népek közötti együttélés és tolerancia támogatásában testesülnek meg.

4. A vezetők méltatták az arab és iszlám országok erőfeszítéseit a terrortámadások megakadályozása és megelőzése terén, továbbá a külföldi harcosokról, és azoknak a terrorista szervezeteken belül való mozgásukról szóló fontos információk cseréje terén, valamint azon erőfeszítéseiket, melyeket a szélsőség és a terrorizmus elleni harcra fordítanak. Hangsúlyozták az e tekintetben tett fontosságát, párhuzamosan a politikai konfliktusok rendezésének eléréséért tett előrelépéssel, és kifejezték elégedettségüket a legitim kormánnyal és az arab katonai szövetséggel való együttműködés kapcsán, a terrorszervezetekkel szembeni fellépés érdekében, amelyek célja, hogy politikai vákuumot hozzanak létre Jemenben.

5. A vezetők üdvözölték, hogy számos iszlám ország kész részt venni a terrorizmus elleni küzdelmet folytató iszlám katonai szövetségben, egy „34" ezer főből álló tartalék erőnek a biztosítása céljából, hogy szükség esetén támogassák a terrorszervezetek elleni katona műveleteket. Emellett üdvözölték a Dáis elleni harcban elért gyakorlati előrelépést, különösen Szíriában és Irakban, és méltatták az arab és iszlám országok részvételét a Dáis elleni nemzetközi koalícióban, és az általuk nyújtott támogatást abban.

6. A vezetők elmondták, hogy országaik betartják a vonatkozó nemzetközi határozatokat a terrorizmus elleni küzdelem terén, valamint a nemzeti, regionális és nemzetközi intézmények fejlesztése terén, hogy el tudják végezni feladataikat e téren.

7. A vezetők üdvözölték a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén kötött együttműködési megállapodásnak az aláírását, amelynek része a Terrorizmus Finanszírozását Felszámoló Központ a megalapítása, és amelynek a Szaúd-Arábiai Királyság fog helyt adni Rijádban.

8. A vezetők kiemelték, hogy fontos egyértelmű tervekkel előállni a fiatalok jövőjének kialakítása, képességeik építése, és állampolgári kötelékük megerősítése érdekében, valamint lehetőségeket biztosítani számukra, és megszüntetni minden akadályt, amely gátat szab a fejlődéshez való hozzájárulásuknak, továbbá megvalósítani a békét és biztonságot országaikban, törődni velük, és elültetni bennük a nemes értékeket, és megvédeni őket a szélsőségtől és a terrorizmustól.

II. A különböző nemzetek, vallások és kultúrák közötti együttélésről és az építő tolerancia megerősítéséről

A vezetők egyértelművé tették, hogy államaik elutasítják a terrorizmus összekapcsolását bármely vallással, kultúrával vagy nemzetiséggel, és megerősítették országaik elszántságát a tolerancia együttélés és konstruktív együttműködés kultúrájának a védelmét és terjesztését a különböző országok, vallások és kultúrák között, valamint ezen fogalmak megszilárdítása, megőrzése és megerősítése az egyének és a közösségek körében.

1. A résztvevők hangsúlyozták az értelmes és komoly kulturális párbeszéd területeinek kibővítését, amely egyértelművé teszi az iszlám vallás toleráns és  mértékletes voltát, és azt, hogy elveti az erőszak és a szélsőség minden formáját, valamint képességét a békés egymás mellett élésre másokkal, és egy civilizált szövetség építésére, melynek alapja a béke, a harmónia, a szeretet és a tisztelet.

2. A vezetők kiemelték a szellemi diskurzus megújításának és helyes mederbe terelésének a jelentőségét, hogy az kompatibilis legyen az iszlám mértékletes útjával, amely a toleranciára, a szeretetre, a könyörületre és a békére szólít fel, hangsúlyozva, hogy fel kell lépni az iszlámról alkotott téves fogalmakkal szemben, és tisztázni kell azokat, továbbá az iszlám ép, szennyeződéstől mentes fogalmainak ismertetésén kell munkálkodni.

3 A vezetők megerősítették elkötelezettségüket a közös együttműködés mellett a fenntartható fejlődést célzó programjainak előmozdításáért, melyek célja országaik népének életszínvonalának javítása, és egy biztonságos, stabil és virágzó környezet biztosítása, amely védelmi sánccal veszi körbe a fiatalokat a tévelygés és szélsőség eszméi ellen.

4 A vezetők nagyra értékelték a Szaúd-Arábia Királyságnak a vallások követői közötti párbeszédet szolgáló központ alapítására irányuló kezdeményezését, és hangsúlyozták a jelentőségét ezen megközelítés folytatásának, megerősítésének, valamint fundamentumként való alkalmazásának, és kiindulópontjai megőrzésének, továbbá horizontjai bővítésének, hogy átfogja a lehető legnagyobb területét a világnak.

III. A fellépésről a vallási irányzatok és felekezetek alapján létrehozott agendák, és az államok ügyeibe való beavatkozás ellen

A vezetők hangsúlyozták az országok közötti együttműködés fontosságát, és a jószomszédság elvein alapú kapcsolatokat, valamint az országok ügyeibe való beavatkozás elkerülését, valamint azok függetlenségének, szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartását.

1 – A vezetők kiemelték a vallási irányzatok és felekezetek alapján létrehozott agendák elvetését, mivel azok súlyos következményekkel járnak a régió és a világ biztonságára nézve.

2 - A vezetők hangsúlyozták, hogy teljes mértékben elutasítják az iráni rezsim intézkedéseit, amelyekkel destabilizálja a biztonságot és a stabilitást a régióban és a világban, valamint azt, hogy folytatják a terrorizmus és a szélsőség támogatását.

3 – A vezetők elítélték az iráni rezsim az ellenséges álláspontjait, és azt, hogy továbbra is beleavatkozik az országok belügyeibe, amely kirívó megsértése a nemzetközi jog és a jószomszédság elveinek, hangsúlyozva elkötelezettségüket az efféle intézkedések elleni fellépés mellett.

4 – A vezetők elkötelezték magukat erőfeszítéseik fokozása mellett a régió és a világ biztonságának fenntartása érdekében, és a határozott fellépés mellett Irán destruktív és romboló tevékenységeivel szemben országuk területén belül és a közös koordináció által.

5 – A vezetők hangsúlyozták az iráni ballisztikus rakétaprogram veszélyét, és elítélték a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény folyamatos megsértését az iráni rezsim részéről.

IV: Fellépés a kalózkodás ellen és a tengeri közlekedés védelme

A vezetők hangsúlyozták a felségvizek védelme érdekében történő közös fellépés és a kalózkodás elleni küzdelem jelentőségét, a biztonság és a stabilitás fenntartásáért, valamint a kikötőknek és a tengeri útvonalaknak a hajózás előtti elzárásának elkerüléséért, amely negatívan befolyásolná az országok kereskedelmi forgalmát és gazdasági növekedését.

Megállapodás született továbbá arról, hogy támogatni fogják az együttműködést a képesség fejlesztése érdekében, a kalózkodás elleni fellépés, a szervezett bűnözés elleni harc céljából, illetve a határokon és a szárazföldi, tengeri és légi átkelőhelyeken keresztül történő kábítószer-csempészet elleni küzdelem céljából.

V. A nyomon követés mechanizmusai

 A vezetők felhívták a figyelmet az arab és iszlám világ és az Egyesült Államok közötti partnerség területeinek programjai és tevékenységei nyomon követésének fontosságára, és arra, hogy ezen erőfeszítések legyenek erőteljesek és tartósak.

1 – A vezetők kiemelték, hogy az arab és iszlám világ és az Egyesült Államok közötti koordináció az álláspontok és látásmódok terén a legmagasabb szinten fog megtörténni, annak érdekében, hogy a közöttük lévő stratégiai partnerség elérje céljait.

2 – A vezetők megbízták az érintett hatóságokat a saját országukban azzal, hogy kövessék nyomon és hajtsák végre a Rijádi nyilatkozat döntéseit, és hogy alakítsák ki a szükséges miniszteri bizottságokat és munkacsoportokat, és hogy tartsák meg a szükséges találkozókat és megbeszéléseket, és szervezzenek közvetlen koordinációt, és nyújtsanak be időszakos jelentéseket az elért intézkedésekről.

3 – A vezetők hangsúlyozták a tudományos fejlődés, az ismeretek cseréje és a kutatási együttműködés megerősítésének jelentőségét, és a képességek fejlesztését minden területen, és az e téren végrehajtandó koordinációt, a legjobb intézkedések eléréséig.​

​​